A university degree is useless these days

External sources (not checked)

If the market expands, so does the demand for trained interpreters.33 Supranational institutions such as the EU and the UN use international benchmarking and employ a large number of full-time and freelance conference interpreters mitUniversity Degree.
Na rastúcom trhu stúpa dopyt po kvalifikovaných tlmočníkoch33 Nadnárodné inštitúcie ako EÚ a OSN zamestnávajú veľký počet interných a externých konferenčných tlmočníkov, ktorízovali. Odborné veký počet interných a externých konferenčných tlmočníkov, ktorízovalielávanie n / A univerzite alebo po nej poa medzinárodných referenčch critérií.
In this selection process, preference is to be given to applicants who are citizens of a Member State and who have a recognized subjectigenUniversity DegreeOdhe have an equivalent professional qualification as well as experience in the rubber industry.
Pri tomto výberovom procese sa uprednostnia uchádzači, ktorí sú: príslušníkmi členských krajín, gradovali uznávatú univerzitu alebo majú rovnocennú odbornú kvalifikáciu v príslušnom odbore a majú skúsenosť v priemysle kaučuku.
D, which correspond to the basic title “Expert” and einenUniversity DegreeOdhe require an equivalent qualification for postgraduate studies and specific relevant work experience of at least 10 or 5 years after obtaining the qualification.
trieda 2.C a trieda 2.D zodpovedajúce funkcii “odborníka”, ktorá si vyžaduje univerzitný aliveo iný ekvivalentný diplom, umožňujúci prístup k postgraduálnemu štúdiu, a príslušnú špecifickú profesionálnu prax v trvaní najmenej desať a päť rokov od získania diplomu.
University Degreein Jura, business administration, finance or economics or correspondnderUniversity Degree.
akademický titul v odbore práva, podnikateľského riadenia, financií alebo ekonomiky, prípadne ekvivalentný univerzitný titul (univerzitné tituly)
Examples are the European Confederation of Junior Enterprises (JADE) (http://www.jadenet.org/) and the EUROCADRES StartPro initiative for students and young people mitUniversity Degree(Hdd p: //www.eurocadres.org/en/p_ms_in_europe/students_and_young_graduates).
Napríklad európska konferencia mladých podnikateľov (http://www.jadenet.org/) JA-YE Europe (Junior Achievemnt Young Enterprise) [http://www.ja-ye.org/Main/Default.aspx?Template= TTitle. ascx] a iniciatíva rady EUROCADRES pre študentov a mladých absolventov STARPRO ( http://www.eurocadres.org/en/p_ms_in_europe/stude nts_and_young_graduates).
Education and training can indeed pursue different goals: improving the skills of employees, e. For example, in order to stay in their jobs, retraining of workers before their jobs are cut and general education and training, including the teaching of basic skills, to improve their ability to work. therefore, training or further training measures that do not lead to immediate employment should not be regarded as ineffective, as should einUniversity Degree,dhe does not lead to immediate employment, is not viewed as useless.
Komisia si nemyslí, že jediné odôvodnenie činností v oblasti odborného vzdelávania sú požiadavky trhu práce. odborné vzdelávanie môže mať skutočne rôzne ciele: zlepšenie zručnosti pracovníkov, napríklad, aby boli schopní udržať si svoje pracovné miesto, navedenie pracovníkov na nové pracovné miesta pred prepustením z práce a vo všeobecnosti odborné vzdelávania ľudí, ako aj vštepovanie základných zručnosti podľa potrieb s cieľom zvýšiť I zamestnateľnosť. z tohto dôvodu by sa činnosti v oblasti odborného vzdelávania, ktorých výsledkom never ever bezprostredné získanie zamestnania, nemali považovať za činnosti, ktoré nesplnili svoje ciele, rovnako ako univerzitný titul, ktorého výsledkom nie sú okamžité príležitosti zamestnania, sa nepovažuje za neúspešný.
'Highly qualified personnel' means researchers, engineers, designers and marketers mitUniversity Degreeund at least five years of relevant professional experience.
‚Vysokokvalifikovaní pracovníci‘ sú výskumníci, technici, dizajnéri at thearketingoví matažéri s terciárnym vzdelaním a minimálne 5 rokmi praxe v príslušnom odbore.
einenUniversity Degreeauf a relevant scientific field, preferably at a postgraduate level
univerzitné vzdelanie v príslušnej vedeckej oblasti, podľa možnosti postgraduálneho stupňa
If a profession is regulated, this means that a certain qualification, for example einUniversity Degree,erfis orderly and that the exercise of the profession is reserved for holders of such a qualification.
Regulované povolanie znamená, že prístup k povolaniu je podmienený získaním osobitnej kvalifikácie, napríklad vysokoškolského diplomu, a že činnosti v rámci tohto povolania vykonávajú len drížitelvalia tý len dr.
There are many highly efficient female linguists mitUniversity Degree,die work here for the salary of a secretary.
Veľa vysoko kvalifikovaných lingvistiek s vysokoškolským titulom tu pracuje za plat sekretárky.
All of these employees have einenUniversity Degreeund do A- and B-level work, but receive a secretarial salary.
Všetci títo ľudia majú vysokú školu a momentálne vykonávajú prácu na úrovni stupňa B, A, ale poberajú sekretársky plat.
More women (59%) than men (41%) acquire einenUniversity Degree,auf however, they fall behind men on the career ladder.
V súčasnosti v Európe graduje vysokoškolské vzdelanie viac žien ako mužov (pomer je 59% žien oproti 41% mužov), pokiaľ však ide o ich profesionálnu kariéru, v tom ženy za mužmi zaostávajú.
There is evidence that the increase derUniversity degreesbei has not changed much for women in this regard26.
Existujú dôkazy o tom, že zvýšenie počtu žien s vysokoškolských vzdelaním neprinieslo v tomto ohľade významnú zmenu26.